close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ The Eye 2 (2004) คนเห็นผี 2

The Eye 2 (2004) คนเห็นผี 2

ดูหนัง มีความเชื่อบางอย่างสำหรับการที่ใครสักคนจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าผี ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ กับคนทั่วไป การที่คนเราจะสามารถมีพลังในการรับรู้ในปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นใน 2 กรณีด้วยกัน คือ การเกิดและการตาย แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครรู้เลยว่า ถ้าใครสักคนตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบของทั้ง 2 สิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันจะเป็นอย่างไร จนกระทั่งมันเกิดเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง