close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Mosquito State (2020)

Mosquito State (2020)

Richard Boca นักวิเคราะห์ข้อมูลของ Wall Street มองเห็นรูปแบบที่เป็นลางไม่ดี: แบบจำลองคอมพิวเตอร์ของเขามีพฤติกรรมผิดปกติ เช่นเดียวกับฝูงยุงที่แพร่พันธุ์ในอพาร์ตเมนต์ของเขา ซึ่งเป็นการระบาดที่ส่งผลต่อการล่มสลายทางจิตใจของเขา